Diplomová práce a zdroje

Použití zdrojů v diplomové práci

Diplomová práce by měla být završením magisterského studia na vysoké škole a jako taková by měla mít výstup v podobě nových sdělení o daném tématu či nového pohledu na problematiku a rovněž by měla mít v rámci daného oboru nějakou užitnou hodnotu. To předpokládá přehled autora o dané problematice a nalezení takového cíle diplomové práce, který bude přínosný. Z toho vyplývá potřeba pracovat s dostatečným množstvím kvalitní odborné literatury a pramenů.
Při psaní diplomové práce je nejprve třeba shromáždit a alespoň zběžně prostudovat dostupnou literaturu v případě, že s ní student ještě není seznámen (Pakliže se v dané problematice „pohybuje“ již nějakou dobu, lze tuto fázi zkrátit na minimum.). Obecně rozlišujeme prameny, neboli zdroje, umožňující čerpat bezprostředně informace o dané problematice. Tedy kupříkladu píšeme-li diplomovou práci zabývající se historií, budou takovým pramenem kroniky. Druhým zdrojem je pak literatura, neboli již zpracované prameny, například monografie či jiné publikace. V některých vědních oborech se spíše užívá rozlišení na primární a sekundární literaturu. Pokud budete kupříkladu psát diplomovou práci z filosofie, pak takovou primární literaturou budou jednotlivé Platonovy dialogy a sekundární literaturou monografie o Platonovi. Pakliže k takovémuto rozlišení dochází, je žádoucí na závěr diplomové práce uvést v seznamu zdrojů zvlášť prameny a zvlášť použitou literaturu.
Velmi bedlivě je také třeba postupovat při výběru zdrojů, z nichž bude autor v rámci psaní diplomové práce čerpat. Zejména u pramenů je třeba doplnit si přehled studiem další literatury, jelikož se často nejedná o texty psané odborným stylem a někdy mohou být i neobjektivní (například právě rozličné kroniky). Stejně tak zejména při psaní diplomové práce z oblasti společenskovědní je vhodné zajistit si publikace pokud možná nejnovější, v případě užití starších děl psaných před rokem 1989 je třeba mít na paměti, že některá obsahují jakousi „povinnou úlitbu“ tehdejšímu diskursu a podle toho k nim přistupovat (rozhodně to však neznamená, že jsou nepoužitelná).
Základem zvoleného okruhu literatury pro diplomovou práci by měly být publikace především novějšího data, poskytující vhled do aktuálního stavu bádání, a dále pak díla v oboru respektovaných autorů. Teprve na základě jejich prostudování lze obohatit seznam literatury i o názory řekněme okrajové či alternativní. Zjednodušeně řečeno, nelze při psaní diplomové práce o indiánských mýtech vycházet z díla E. von Dänikena ale spíše z knih respektovaných autorů v oblasti indiánské mytologie. Rovněž je třeba velmi opatrně nakládat s užíváním online zdrojů. Pochopitelně, že v současné době se při psaní diplomové práce setkáte i s těmito druhy podkladů, nicméně je třeba vždy ověřit, jedná-li se o relevantní zdroj a některých informačních zdrojů se zcela vystříhat (například Wikipedia není pro svůj open source charakter vhodným zdrojem).
Veškerá literatura a prameny, které autor prostudoval, by měly být uvedeny na závěr diplomové práce v bibliografickém seznamu. Nemusí se jednat jen o díla, která autor v textu cituje nebo na něž se odkazuje, ale i ta, která „jen“prostudoval, aniž by na ně odkazoval. Nicméně takovýchto zdrojů by neměla být v diplomové práci více jak jedna desetina. Větší počet pak již působí dojmem záměrného rozšiřování seznamu literatury – to se týká především všeobecných encyklopedií a kompendií, pakliže na ně není nikde v textu diplomové práce odkazováno.
Konečně je třeba při práci s prameny a literaturou dbát citační etiky a užíváme-li doslovný přepis, je třeba jej vždy uvádět v uvozovkách a opatřený patřičnou citací. Stejně tak ale užíváme-li v diplomové práci obecné myšlenky jiného autora, tak přestože je necitujeme doslova, je nutné i zde odkázat na zdroj, z nějž čerpáme.
Vhodná volba pramenů a literatury, které budou tvořit podklad diplomová práce je nezbytnou součástí již přípravy na psaní a jistě i hodnotitelé se budou při obhajobě zajímat o to, zda autor ke své práci přistupoval zodpovědně a seznámil se s kvalitní a veškerou dostupnou literaturou. Teprve na základě přehledu v daném vědním oboru je totiž možné přispět něčím novým.

1 komentář u “Diplomová práce a zdroje

  1. Pingback: Jak využít vzor diplomové práce, například od školy? – Diplomová práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>